Qbasic یکی از زبان های برنامه نویسی است . 

برای دانلود کلیک کنید


Turbo Pascal 7 یکی از زبان های برنامه نویسی خوب .

رمز : www.bindownload.com

برای دانلود کلیک کنید


Delphi 2010 را از این جا دانلود کنید .


زبان های دیگر به زودی می آیند .