X
تبلیغات
رایتل

و امروز طرفداران و بازی کنندگانش بیش از ۲ برابر بازی کنندگانش در کل روزهای نمایشگاه قبل بود و شاید به دلیل این طرفداران ماورای زمان روزی به صورت رایگان بیاید !

باشد که همه بازیش کنیم !