1- crime life : پر بازی کننده ترین بازی در سایت سازنده گیم میکر 8

2- gang wars : همون یکه ! با کمی تغییرات و خراب شدن و حجم 66 مگابایت !

3- bumps : یه بازی پازلی خوب ! بتا !