هیچ کس یادش نمی آد            اون روز که ماور زمون

معروف شد زیادی                     حتی توی آسموناول شد و جایزه                      گرفت تو نماشگاه

هرکسی که می اومد             می کرد بازی رو نگاهمن هم که حمزه هستم         اونجا بازی رو دیدم

دیدم وای چه قشنگه              به آسمون پریدم !حالا دوباره داره                     نسخه جدیدی می آد

نظر بده هرکی که                 نسخه جدیدو می خواد


شاعر : ۶ (shh)