مرکزی :


در کدتان بنویسید :


global.shalgham=piaz


shalgham نام متغیر و پیاز مقدار آن است
معمولی :


در کدتان بنویسید :


global_shalgham=piaz


global_shalgham نام متغیر و پیاز مقدار آن است
برای دیگری :


در کدتان بنویسید :


goje.shalgham=piaz


goje متغیری به نام shalgham به مقدار piaz دارد
آموزش به سبکی دیگر در ادامه مطلب !
ما در گیم میکر 2 نوع واریبل یا متغیر داریم
1 واریبل های پیش ساخته(مثل score , live , health,speed  و ...)
2 واریبل های که ما باید بسازیمشان
این نوع واریبل ها در ایونت create  تعریف میشوند
یعنی میرید تو ایونت create و اکشن= set variable felan to n
و فلان اسم واریبل است و د تعداد آن
برای رفتن به این اکشن از منوی control  در اکشن ها استفاده کنید.

انواع واریبل هایی که ما میسازیم
شما میتوانید اسم واریبل هاتون رو بر اساس اسن ها تعریف کنید
1 واریبل گلوبال(مرکزی) = global.bazi= ghermez
در این خط bazi  نام واریبل و ghermez تعداد آن است
2 معمولی = global_bazi = ghermez 
در اینجا  global_bazi نام واریبل و ghermez  تعداد آن است
3 واریبلی برای یک واریبل دیگر = sabz.bazi = ghermez
در اینجا واریبلbazi  متغیری است که برای sabz  است و تعداد آن  ghermez است

این واریبل را باید در کد یا اسکریپت نوشت ولی بقیه را نه
منبع آموزش دوم : http://game2make.mihanblog.com