گیم میکر 8 ( گ‌ی‌م م‌ی‌ک‌ر 8 )


گ مثه گردن دشمن                      تو بازی جدیدمون

ی مثه یه دونه قلعه                       مکاری تو بازیمون


م مثه مرحله بعد                          که دشمنا بازم

میان و تو هم نباید                        بذاری برن بیرون !


یه میه دیگه مثه مین                     که می تونی بکاری

و یه ی مثه یه بازی                       اسمش ماوری زیمون !


ک مثه کشتن دشمن                   با تبر / تیر یا که غیره

ر مثه روزی 2 ساعت                    بازیتون با بازیمون !


8 مثه نسخه 8ش                        که میاد 8 روز دیگه !
ما همه امیدواریم                          بازی بکنه راضیتون !

شاعر : 6 ( shh )


توجه : این شعر رو ما یه 8 ماهی زود گذاشیم !!